Θεραπεία Υπογονιμότητας

Εφαρμόζονται τα πιο σύγχρονα θεραπευτικά σχήματα για την πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας, ανάλογα με την αρχική διάγνωση και γίνεται παρακολούθηση της πορείας ωρίμανσης των ωοθυλακίων με τη χρήση υπερήχων.

Η σπερματέγχυση αποτελεί συχνά την πρώτη επιλογή υποβοήθησης αναπαραγωγής σε γυναίκες με διαβατές σάλπιγγες και άνδρες με φυσιολογικό ή ελεφρά ασθενικό σπέρμα. Είναι μια σχετικά απλή διαδικασία κατά την οποία το σπέρμα του άνδρα, κατάλληλα επεξεργασμένο, τοποθετείται μέσα στη μήτρα της γυναίκας με ειδικό μαλακό καθετήρα. Η σπερματέγχυση μπορεί να γίνει με ή χωρίς τη χρήση  φαρμάκων από τη γυναίκα.

Η εξωσωματική γονιμοποίηση (In Vitro Fertilization) είναι η συνηθέστερη μέθοδος ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής κατά την οποία τα ωάρια και τα σπερματοζωάρια γονιμοποιούνται στο εργαστήριο και ακολούθως εμφυτεύονται στη γυναίκα. Όταν όλες οι παράμετροι του σπέρματος είναι φυσιολογικές για την γονιμοποίηση των ωαρίων επιλέγεται η μέθοδος της κλασσικής εξωσωματικής κατά την οποία τα ωάρια καλλιεργούνται με μερικές χιλιάδες κινούμενων σπερματοζωαρίων.

Τα στάδια είναι τα ακόλουθα:

Η πρόκληση ωοθυλακικής διέγερσης με φάρμακα

Η ωοληψία

Η λήψη σπέρματος

Η γονιμοποίηση (κλασσική ή μικρογονιμοποίηση)

Η εμφύτευση των εμβρύων

Η μέθοδος της μικρογονομοποίησης (Intra Cytoplasmic Sperm Injection) εφαρμόζεται σε περιπτώσεις σοβαρών προβλημάτων στο σπέρμα (ολιγοσπερμία, ασθενοσπερμία, τερατοσπερμία, αζωοσπερμία) ή σε περιπτώσεις προηγούμενης ανεξήγητης μη/φτωχής γονιμοποίησης των ωαρίων με την κλασική γονιμοποίηση, ή σε ζευγάρια με πρόβλημα ποιότητας ωαρίων ήπολύ χαμηλό αριθμό ωαρίων. Επιλέγονται σπερματοζωάρια ένα προς ένα και εισαγάγονται μέσα στο ωάριο. Η ασφάλεια της μεθόδου σχετικά με την υγεία των παιδίων είναι σήμερα σαφώς τεκμηριωμένη.

Πρόκειται για θεραπεία κατά την οποία γίνεται συλλογή ενός και μόνο ωαρίου από την ωοθήκη χωρίς να έχει προηγηθεί λήψη ορμονικών φαρμάκων διέγερσης. Η εξέλιξη του ωοθηλακίου παρακολουθείται υπερηχογραφικά και όταν το ωάριο ωριμάσει γίνεται κανονικά η ωοληψία.

Έχει χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας συγκριτικά με τον διεγερμένο με φάρμακα κύκλο, αλλά είναι μια αρίστη επιλογή για τις γυναίκες που παρουσιάζουν φτωχή ανταπόκριση στα φάρμακα ή έχουν απόλυτη αντένδειξη για λήψη φαρμάκων.

Σε περίπτωση αζωοσπερμίας, δηλ. απουσία σπερματοζωαρίων στην εκσπερμάτιση, γίνεται λήψη ιστού από τον όρχι ή την επιδυδιμίδα  ο οποίος ελέγχεται στο μικροσκόπιο για την ύπαρξη ή όχι σπερματοζωαρίων.

Υπάρχουν οι εξείς τεχνικές:

PESA (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration): Λεπτή βελόνα εισέρχεται στην επιδιδυμίδα και αναρροφά υγρό το οποίο αναλύεται για την παρουσία σπερματοζωαρίων.

MESA (Micro-epididymal Sperm Aspiration): Αντί της βελόνας γίνεται μια μικρή τομή στην επιδιδυμίδα και συλέγεται υγρό το οποίο αναλύεται για την παρουσία σπερματοζωαρίων.

TESE (Testicular Sperm Extraction) ή TESA (Testicular Sperm Aspiration).
Γίνεται μικρή τομή στο όσχεο και λαμβάνεται  ο προς εξέταση ορχικός ιστός είτε με τομή του όρχεως (TESE), ή με παρακέντηση του με πολύ λεπτή βελόνα (TESA).

Αν η καλλιέργεια των εμβρύων παραταθεί ως την 5η μέρα μετά την ωοληψία τα έμβρυα ονομάζονται βλαστοκύστεις και είναι το τελευταίο στάδιο που μπορούν να μείνουν έξω από τη μήτρα. Τα δεδομένα μέχρι τώρα δείχνουν ότι ευνοούνται από αυτη την μέθοδο τα ζευγάρια με μεγάλο αριθμό εμβρύων στην διάθεσή τους ή αυτά που προτιμούν μεταφορά μόνο ενός εμβρύου προκειμένου να αποφύγουν οποιοδήποτε κίνδυνο πολύδυμης κύησης.

Η τεχνική της υποβοηθούμενης εκκόλαψης προσπαθεί να βελτιώσει τα ποσοστά εμφύτευσης των εμβρύων στο ενδομήτριο. Ο εμβρυολόγος την ημέρα της εμβρυομεταφοράς προκαλέι μικρές τομές στο εξωτερικό περίβλημα του εμβρύου (διαφανή ζώνη – zona pellucida) για να βοηθήσει το έμβρυο να εμφυτευθεί στη μήτρα. Εφαρμόζεται σε επιλεκτικές περιπτώσεις.

Μετά το πέρας της προσπάθειας εξωσωματικής σε κάποια ζευγάρια μπορεί να υπάρχουν υπεράριθμα έμβρυα καλής ποιότητας τα οποία είναι άξια κρυοσυντήρησης και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επόμενες προσπάθειες, χωρίς να χρειασθεί η γυναίκα να πάρει πάλι φάρμακα. Είναι μέθοδος απόλυτα ασφαλής. Από το 2009 και μετά όλες οι καταψύξεις εμβρύων γίνεται με τη μέθοδο της υαλοποίησης (vitrification)

Με τη σύγχρονη τεχνολογία έχει γίνει πλέον δυνατή η κατάψυξη ωαρίων με τη μέθοδο της υαλοποίησης (vitrification). Έτσι δίδεται η δυνατότητα στη γυναίκα, αν το θελήσει ή αν χρειαστεί, να καταψύξει τα ωάριά της ή/και τμήμα των ωοθηκών της και να τα χρησιμοποιήσει στο μέλλον, παρατείνοντας έτσι τη γονιμότητά της. Το ποσοστό επιτυχίας με τη μέθοδο αυτή φθάνει το 30%.

  • Συντήρηση γονιμότητας σε ογκολογικούς ασθενείς

Εκτιμάται η δυνατότητα ορμονικής θεραπείας για διέγερση των ωοθηκών και συλλογή των ωαρίων πριν την έναρξη θεραπείας για ογκολογικές παθήσεις. Γίνεται χειρουργική λήψη ωοθηκικού ιστού για κρυοσυντήρηση και μελλοντική χρήση μετά την ίαση από τη νόσο.

H προεμφυτευτική γενετική διάγνωση (Preimplantation Genetic Diagnosis) προσφέρει τη δυνατότητα ανάλυσης DNA στα έμβρυα που παράγονται με διαδικασίες εξωσωματικής γονιμοποίησης και οδηγεί σε εμφύτευση μόνο των υγιών εμβρύων. Η λήψη γενετικού υλικού από τα έμβρυα γίνεται όταν έχουν φτάσει στο στάδιο των 6 με 8 κυττάρων με βιοψία. Με τη μέθοδο αυτή μπορεί να γίνει διάγνωση μεμονομένων χρωμοσωμικών ανωμαλιών (πχ σύνδρομο Down, σύνδρομο Turner), μονογονιδιακών νοσημάτων (β-μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μυική δυστροφία, κυστική ίνωση) καθώς και έλεγχος των αντιγόνων ιστοσυμβατότητας

  • Επιλογή φύλου για φυλοσύνδετα νοσήματα

Η Ελληνική νομοθεσία επιτρέπει την επιλογή φύλου μόνο σε περιπτώσεις κληρονομούμενων νοσημάτων που σχετίζονται με το φύλο (φυλοσύνδετα). Απαγορεύεται ρητά η επιλογή φύλου για λόγους επιθυμίας γονέων ή οικογενειακής ισοροπίας (family balance)

  • Χρήση σπέρματος από δότη (τράπεζα σπέρματος)

Συνεργαζόμαστε με εγκεκριμένες τράπεζες κρυοσυντήρησης σπέρματος του εξωτερικού που πληρούν όλα τα κριτήρια της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας. Οι τράπεζες παρέχουν όλες τις διαπιστεύσεις για την καλή υγεία των δοτών. Η επιλογή γίνεται με βάση τις επιθυμίες του ζευγαριού, την εμφάνιση του άντρα και την ομάδα αίματός του.

Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κακής ποιότητας ή έλλειψης ωαρίων είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω πρόωρης ωοθηκικής ανεπάρκειας και γήρανσης ή λόγω χειρουργικής αφαίρεσης των ωοθηκών. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία η δωρεά πρέπει να είναι ανώνυμη και η ηλικία της δότριας να μην υπερβαίνει τα 35 έτη.

Η κατάψυξη και αποθήκευση σπέρματος ή ορχικού ιστού για μελλοντική χρήση είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται ευρύτατα με μεγάλη επιτυχία, εδώ και πολλά χρόνια.

Με την υστεροσκόπηση ελέγχεται η κοιλότητα του ενδομητρίου με ενδοσκόπιο για την παρουσία ανατομικών διαταραχών, όπως η παρουσία πολυπόδων, συμφύσεων, διαφραγμάτων ή ινομυωμάτων και ταυτόχρονα εφαρμόζεται η ενδεδειγμένη χειρουργική αντιμετώπιση. Δεν χρειάζεται νοσηλεία και η ασθενής επιστρέφει την ίδια μέρα στο σπίτι της, χωρίς την ανάγκη περιορισμού των δραστηριοτήτων της τις επόμενες μέρες. Είναι αποδεδειγμένο ότι η με την επεμβατική υστεροσκόπηση αυξάνονται τα ποσοστά εγκυμοσύνης.

Παρέχουμε όλο το φάσμα των λαπαροσκοπικών επεμβάσεων για θεραπεία ενδομητρίωσης,  αφαίρεση ινομυωμάτων, λύση συμφύσεων πυέλου, αποκατάσταση άλλων παθολογικών καταστάσεων της μήτρας, αφαίρεση κύστεων των ωοθηκών, αφαίρεση των σαλπίγγων.

  • Παρακέντηση κύστεων ωοθήκης υπό υπερηχογραφικό έλεγχο

Αρκετές φορές πριν  την έναρξη πρωτοκόλλου εξωσωματικής γονιμοποίησης μπορούν να εμφανιστούν κύστεις στις ωοθήκες (λεοτουργικές κύστεις). Οι κύστεις αυτές παρακεντούνται υπό διαρκή υπερηχογραφικό έλεγχο γιατί η παρουσία τους μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ανταπόκριση των ωοθηκών στη φαρμακευτική αγωγή. Η παρακέντηση γίνεται με ελαφρά μέθη.

Popup_close
Popup_days_calc_el

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να υπολογίσετε τις επόμενες γόνιμες ημέρες σας.


Popup_close
Popup_birth_calc_el

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να υπολογίσετε την ημερομηνία τοκετού.