Λαπαροσκόπηση μίας οπής (Single port laparoscopy – LESS)

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει προσπάθεια η προσπέλαση όλων των εργαλείων στην κοιλιά κατά τη λαπαροσκόπηση να γίνεται από την ίδια οπή – δηλ από τον ομφαλό με μοναδικό όφελος και σκοπό το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

Η λαπαροσκοπική χειρουργική μιας οπής (Laparo-Endoscopic Single-Site, LESS) αποτελεί την τεχνολογική εξέλιξη στην ανάπτυξη των χειρουργικών τεχνικών και της ελάχιστης επεμβατικής χειρουργικής.

Δυστυχώς η χειρουργική αυτή τεχνική έχει σοβαρά μειονεκτήματα και πολλοί λαπαροσκόποι χειρουργοί, μεταξύ των οποίων και ο Δρ Ιωαννίδης, θεωρούν ότι δεν έχει απολύτως καμία ένδειξη στην αντιμετώπιση προβλημάτων υπογονιμότητας στη γυναίκα.

Τα μειονεκτήματα της τεχνικής είναι:

Δεν είναι δυνατό να γίνουν όλες οι κλασσικές λαπαροσκοπικές επεμβάσεις,

Δεν υπάρχει καλή ορατότητα, έτσι ώστε κάποιες παθήσεις μπορεί να μη διαγνωσθούν σωστά,

Έχει αυξημένο κόστος συγκριτικά με την κλασσική λαπαροσκόπηση,

Το αισθητικό αποτέλεσμα αμφισβητείται σοβαρά από τις ίδιες τις γυναίκες, μια και η τομή στον ομφαλό είναι διπλάσια (2-2,5cm περίπου) αυτής της κλασικής λαπαροσκόπησης και σε σημείο που είναι πολύ ορατό και ευαίσθητο.

Συνεπώς, η τεχνική αυτή προς το παρόν δεν έχει λόγο ύπαρξης στην αντιμετώπιση προβλημάτων υπογονιμότητας στη γυναίκα.

Popup_close
Popup_days_calc_el

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να υπολογίσετε τις επόμενες γόνιμες ημέρες σας.


Popup_close
Popup_birth_calc_el

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να υπολογίσετε την ημερομηνία τοκετού.